Ke: Mestský zákon o informovaní

Autor: Alfonz Halenár | 8.5.2010 o 18:05 | Karma článku: 4,17 | Prečítané:  1705x

V roku 2008 som ako poslanec Košíc podal návrh mestského zákona (VZN) o informovaní. Nikým nevolená skupina ľudí nazývaná "porada primátora" Knapíka(KDH) ho odmietla. Právne oddelenie magistrátu mesta ho odmietlo práve z toho dôvodu. Keď som sa pýtal na právne nedostatky, nebol mi žiaden vytknutý. Nezľaknite sa dĺžky textu. Posielam ho sem pre vylepšovanie, návrhy na škrtanie, súhlas, odmietnutie.

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 101 / 2008

„O informovaní"   (Košický infozákon)

 

Mesto Košice na základe ustanovení § 6 a 11 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

§ 1

Účel VZN o informovaní

1. Toto nariadenie sa vydáva s cieľom poskúť efektívnu a zrozumiteľnú formáciu:

a) ako mesto nakladá s majetkom a peniazmi v rozpočte

b) ako si počínajú mestské podniky

c) o fungovaní samosprávy obyvateľom Košíc

 

2. Určujú sa informačné prostriedky, upravuje spôsob ich používania, stanovuje využívanie iných foriem informovania a určujú lehoty, minimálny rozsah a typy informácií, ktoré majú poskytovať jednotlivé informačné prostriedky.

§ 2

Definovanie pojmov

1.      Prenos informácií od orgánov mesta k občanom môže byť zabezpečovaný nasledovnými informačnými prostriedkami:

a) úradná tabuľa mesta a jej elektronická forma (e-tabuľa). Je to miesto, kde sa zverejňujú povinné a iné údaje mesta.

b) informačné tabule mesta. Sú to plochy určené k zverejňovaniu informácií a oznamov.

c) internetová stránka mesta. Je to elektronická forma informácií a oznamov.

d) letáky, bulletiny a plagáty. Je to papierová forma informácií a oznamov.

e) internetové terminály. Sú to technické prostriedky pre prístup na internetovú stránku mesta a iné vybrané stránky.

f) verejné zhromaždenia. Slúžia k prenosu informácií od občanov k orgánom samosprávy alebo naopak.

g) rozhlas. Sú to technické prostriedky mestských častí slúžiacich na šírenie zvukových oznamov.

h) prostriedky masovej komunikácie. Sú to tlačené alebo elektronické média.

2. Lehoty na zverejnenie jednotlivých informácií, v závislosti od druhu informácií, vyplývajú z tohto návrhu, z rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva (MZ) v Košiciach, z rokovacieho poriadku komisií MZ a z príslušných zákonov Slovenskej republiky.

 

§ 3

Úradná tabuľa mesta a jej elektronická forma

1.      Úradná tabuľa mesta sa nachádza vo vestibule magistrátu mesta Košice. Na úradnej tabuli sú zverejňované informácie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - a to:

a) návrhy všeobecne záväzných nariadení (VZN). Poučenia pre občanov a dotknuté subjekty a ich práva vzhľadom na navrhované VZN. Odkaz na internetový terminál, kde je platné znenie a vyhlásenie účinnosti VZN v e-forme.

b) výsledky hlasovania obyvateľov v miestnom referende

c) program rokovania mestského zastupiteľstva

d) voľba hlavného kontrolóra

2.      Okrem informácií uvedených v bode 1., sú Na úradnej tabuli sú zverejňované aj:

a) uznesenia mestského zastupiteľstva s hlasovaním jednotlivých poslancov

b) zoznam poslancov s kontaktnými údajmi

c) príslušné dokumenty súvisiace s verejným prerokovávaním

 

E-forma úradnej tabule mesta obsahuje údaje ako v bode 1 a 2. Údaje sú prístupné na internetovej stránke mesta aj v sekcii Elektronická úradná tabuľa. V tejto sekcii budú poučenia pre občanov a ich práva vzhľadom na rôzne druhy predkladaných materiálov.

 

§ 4

Informačné tabule mesta

Informačné tabule sú verejne prístupné plochy, na ktorých je možné umiestňovať oznamy v písomnej forme. Na informačných tabuliach sú zverejňované:

  1. odkazy na dôležité nové informácie na úradnej tabuli mesta
  2. informácie, ktoré sa majú dostať k občanom rýchlo a efektívne

Zverejňovanie informácií na informačných tabuliach a ich udržiavanie, resp. aktuálnosť zabezpečuje magistrát mesta Košice.

 

§ 5

Internetová stránka mesta

1.      Internetová stránka mesta je základným zdrojom informácií. Jej hlavné funkcie sú:

a)      podávať informácie od orgánov mesta k obyvateľom

b)      predstavovať mesto návštevníkom

c)      poskytovať informácie pre investorov a podnikateľov

d)     smerom k občanom mesta má charakter informačno-komunikačno-vzdelávací

e)      zvyšovať účast občanov na chode samosprávy

f)       poskytnúť možnosti diskutovať, klásť otázky a pripomienky.

2.      Na stránke mesta sú zverejňované aj nasledovné informácie ako samostatné sekcie:

A. Všeobecné informácie

a) štatút mesta a jeho symboly

b) informácie poskytnuté v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

c) elektronická úradná tabuľa

d) informácie o partnerských mestách

e) elektronická kronika mesta

f) história mesta

g) zoznam kultúrnych pamiatok

h) zoznam rekreačných a športových objektov a plôch v správe mesta

B. Samospráva

a) všeobecne záväzné nariadenia mesta podľa vývoja a v úplnom znení

b) rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, komisií a mestskej rady

c) termíny rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady v časovom predstihu

d) zoznam členov mestskej rady

e) fotografie, mená a funkcie volených orgánov mesta a kontaktné údaje

f) dochádzka poslancov a občanov na rokovania mestského zastupiteľstva, mestskej rady

a komisií

g) zápisnice z rokovaní mestského zastupiteľstva a archív zápisníc z predošlých

funkčných období volených orgánov samosprávy

h) zápisnice z rokovaní mestskej rady

i) zoznam a zloženie komisií mestského zastupiteľstva, zápisnice z rokovaní komisií

j) všetky materiály určené na rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady za podmienky dodržania ochrany osobných údajov

k) územný plán mesta a ďalšie strategické dokumenty. Všetky návrhy na zmeny týchto dokumentov. Plynutie termínov a zákonných lehôt. Vývoj a stav v stavebných konaniach pri stavbách ovplyvňujúcich život mesta, resp. mestskej časti. Územný plán mesta vo výkresovej aj textovej forme vrátane záväzných ukazovateľov. Dátum posledných zmien a doplnkov a dátum nasledujúcej 4-ročnej revízie územného plánu.

l) moderované diskusné fórum v diskusných fórach podľa tém. Možnosť pridávania tém užívateľmi.

m) archív samosprávy obsahujúci úplnú informáciu o predchádzajúcich volebných obdobiach - výsledky volieb, rokovania, uznesenia, zápisnice, hlasovania, atď.

n) stručné záznamy zo služobných ciest poslancov, primátora, riaditeľa magistrátu  a vedúcich organizačných útvarov mestského úradu

o) štruktúra magistrátu  so zoznamom všetkých zamestnancov a ich telefónnymi číslami

p) povinne zverejňované informácie

 

 

C. Hospodárenie

a) zásady hospodárenia s majetkom mesta

b) zásady rozpočtového hospodárenia mesta

c) zoznam organizácií zriadených mestom s hlavným obsahom činnosti a menným

zoznamom funkcionárov delegovaných mestom

d) hospodárenie organizácií zriadených mestom

e) rozpočet mesta a správy o hospodárení mesta

f) zoznam všetkých platných zmlúv, ktorých jednou zo zmluvných strán je mesto Košice

alebo spoločnosť založená mestom Košice alebo so 100% majetkovou účasťou mesta

g) záznamy všetkých kontrolných orgánov vykonané pri kontrole hospodárenia mesta a mestom zriadených organizácií a obchodných spoločností.

h) ponukové konania, verejné obstarávania, verejné súťaže a ich vyhodnotenie

i) dotácie poskytnuté mestom v členení č. uznesenia, subjekt, predmet a suma dotácie

j) plnenie rozpočtu mesta

k) zoznam došlých faktúr v členení dátum, dodávateľ, predmet plnenia, suma k úhrade

l) zoznam služobných prenosných telefónov s mesačnými nákladmi na ich používanie

m) úplný zoznam nehnuteľností v majetku mesta s fotografiou, momentálnym využitím

a stručným popisom

n) zoznam majetku mesta určeného na predaj, resp. prenájom

o) znázornenie všetkých mestom spravovaných miestnych komunikácií vo forme digitálnej mapy. Na nej odkazy na technický stav konkrétnych komunikácií aj s prípadnými termínmi opráv. Vyznačenie potreby nových ulíc a chodníkov s predpokladanými termínmi začatia stavebných prác. Vyznačenie komunikácií bez správcu.

p) znázornenie drevitej zelene mesta na verejných priestranstvách vo forme digitálnej mapy, vrátane odkazov na jej stav, plánované úpravy, prípadne výrub.

q) znázornenie všetkých lokalít vhodných pre investorov vo forme digitálnej mapy s vyznačením druhu pozemku, ich určenie podľa platného ÚP, možnosťami napojenia na inžinierske siete.

 

 

D. Nové

a) odkazy na nové informácie v časovom slede - tak ako boli zverejnené na internetovej stránke mesta

b) trvalý odkaz na informáciu o plynutí zákonných lehôt k vyjadreniam občanov a dotknutých organizácií počas celej doby plynutia lehoty s uvedením počtu dní zostávajúcich pre uplynutie lehoty.

c) spôsob, ako sa prihlásiť k odberu nových informácií automaticky (rss)

 

E. Komentáre, diskusia, otázky

a)      Internetová stránka mesta poskytne záujemcom možnosť pripomenutia, ak sa zmení jej obsah. Záujemcom ponúkne registráciu. Registrovaní občania požívajú všetky práva plynúce z ochrany osobných údajov. Mesto vykoná potrebné opatrenia pre zabezpečenie vysokého stupňa ochrany dôvernosti ich prihlasovacích údajov.

b)      Záujemcom bude umožnené komentovať informácie a oznamy, diskutovať a pýtať sa. Príspevky v diskusii riadi moderátor. Moderátor nezverejní iba príspevky s obsahom vulgárnych slov a vyhrážky fyzickým násilím.

c)      Vytvorené sekcie sú označené tak, aby sa v nich dalo ľahko orientovať podľa tém a času.

d)     Volení zástupcovia mesta zodpovedia na kladené otázky a pripomienky. Umožnia občanom on-line diskusiu.

 

 

 

3.      Informácie podľa B f), n) a C d), f), h), j), k), n) sú aktualizované štvrťročne. Ostatné informácie sú aktualizované priebežne.

4.      Za obsah, aktuálnosť a úplnosť informácií na internetovej stránke mesta zodpovedá riaditeľ magistrátu

5.      Internetová stránka mesta obsahuje aj svoju anglickú, nemeckú a maďarskú verziu. Rozsah zverejňovaných informácií a oznamov v jazykových mutáciách zodpovedá predpokladanému záujmu ľudí s iným materinským jazykom než slovenčina. Za rozsah jednotlivých mutácií zodpovedá riaditeľ magistrátu mesta Košice.

 

§ 6

Letáky, bulletiny a plagáty

Tieto informačné prostriedky sa používajú v prípadoch náhlej alebo významnejšej jednorazovej potreby. Šírenie sa uskutočňuje rozmiestnením do miest s vyššou frekvenciou pohybu občanov, prípadne na verejne prístupné miesta.

 

§ 7

Internetové terminály

Tieto informačné prostriedky sa umiestnia:

-          na miesta zvýšeného pohybu občanov a turistov

-          do priestorov firiem zaoberajúcich sa poskytovaním informácií o dianí v meste. Konkrétne podmienky prevádzkovania internetového terminálu budú predmetom zmluvy o prenájme.

-          vo vestibule magistrátu mesta Košice

 

§ 8

Verejné zhromaždenia

Verejné zhromaždenia občanov slúžia k vzájomnému informovaniu mesta Košice a občanov o svojich postojoch a zámeroch.

V záležitostiach výrazným spôsobom ovplyvňujúcich život a fungovanie mesta alebo mestskej časti, sa mestské zastupiteľstvo môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o týchto otázkach na obyvateľov mesta, resp. jeho časti. V takom prípade mestské zastupiteľstvo zvolá verejné zhomaždenie občanov dotknutej časti alebo celého mesta uznesením.

Mestské zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie občanov mesta, prípadne jeho časti vždy:

- ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov mesta alebo mestskej časti s hlasovacím právom

- ak o to požiada aspoň 1/4 poslancov mestského zastupiteľstva

 

Magistrát zabezpečí verejné zhromaždenie po stránke organizačnej. Zabezpečí informovanosť občanov o termíne, mieste a dôvode zvolania verejného zhromaždenia tak, aby občania mali dostatok času pripraviť sa a zaujať stanovisko. Zabezpečí v súlade so zákonom o obecnom zriadení vyhotovenie zápisnice, jej overenie, sčítanie hlasovania občanov.

Výsledok hlasovania občanov z verejného zhromaždenia je záväzný pre ďalší postup orgánov mesta.

 

§ 9

Rozhlas

Mimoriadne súrne alebo výnimočné udalosti v živote mesta môže mesto oznámiť zvukovou informáciou. Mesto vtedy požiada všetky mestské časti disponujúce miestnym rozhlasom, aby umožnilo svojimi technickými prostriedkami oznámiť udalosť.

 

§ 10

Prostriedky masovej komunikácie

Média v tlačenej alebo elektronickej forme (noviny, súkromné rozhlasové stanice, TV, internet) sa použijú pre poskytnutie súrnej informácie a potreby verejného rozšírenia. Ide najmä o:

a)      mimoriadne zasadania MZ

b)      dokumenty pred ich schválením v MZ výrazným spôsobom ovplyvňujúce život občanov

 

§ 11

Záverečné a prechodné ustanovenia

1.      Na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 101/2008 „O informovaní" zverejnený spôsobom v meste obvyklým a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, dňa ...........

2.      Postup prác pri zhotovovaní podkladov pre plnenie tohto VZN bude riadiť riaditeľ magistrátu tak, aby boli všetky informácie z posledných 3 volebných období zverejňované priebežne - najneskôr však do 12 mesiacov od prijatia tohto VZN. Informácie podľa tohto VZN od volieb v roku 1990 budú zverejnené do 24 mesiacov. O postupe prác informuje riaditeľ magistrátu každých 6 mesiacov od prijatia tohto VZN v bode kontrola plnenia uznesení mestské zastupiteľstvo.

3.      Všeobecne záväzné nariadenie č. 101 /2008 „O informovaní" bolo schválené Uznesením MsZ č. ................ dňa .............2008.

4.      Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa ....................2008, účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli t.j. dňa ................ 2008.

 

 

František Knapík v. r.

primátor mesta Košice

---

 

Primátor Knapík odmietol tento návrh posunúť voleným orgánom mesta, napr. Rade mesta. Ukazuje to na jeho chápanie otvorenosti v zmysle narábania s verejnými peniazmi a majetkom Košičanov. Ukazuje to na biedu v chápaní mandátu poslanca.

 

Koncom roka 2010 budem kandidovať ako starosta KVP. Urobím všetko pre to, aby sa takáto norma prijala aspoň v tejto mestskej časti.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Škandál Kolíková? Niekomu asi preskočilo

Čo hovorí o koalícii kauza ministerky spravodlivosti.


Už ste čítali?